övergångsriter

övergångsriter

exhibition at konstakademien

2017

Läs mer på omkonst

Recension på SvD.se

 

 

Jag arbetar figurativt, vanligtvis med tekniker som träsnitt, torrnål, linosnitt eller teckning. Storleken är viktig, och gärna monumental. Det är frustrerande att göra stora träsnitt, jag får ont i ryggen och träflisor i fingrarna, jag kan inte se vad jag håller på med då motivet är så stort, det blir som ett landskap av trä. Men när verken är färdiga blir jag alltid överraskad, det ligger en stor tillfredställelse i att bevittna hur verket växer fram i dialog med tekniken.

Motiven karvas fram ur stora plywoodskivor, ur det fabriksformat som skivorna levereras i. Det kallas stocken. När stocken är klar trycker jag den på lakan, på golvet i min ateljé. Sedan syr jag ihop många tryck till collage, där tryck från samma stock återkommer flera gånger. I utställningar kombinerar jag ofta collagen med stockarna som använts vid tryckningen. Jag använder alltså både förlagan och representationen.

Mitt panorama består av unga kvinnor, hjältinnor, martyrer, hur de lever och levde och kom­mer att leva. I mina collage och kombinationer är de igenkännliga genom sina munkjackor, converse och tillbakadragna kroppsspråk. De är sina egna protagonister, alla huvudpersoner i sina egna vilsekomna kroppar, och varandras antagonister, ensamma tillsammans. De tar plats utan att reflektera så mycket över hur och varför, som om det blivit det mest naturliga i hela världen, deras öde och kallelse, dömda att uthärda publiken och sig själva (och vänder alla ryggen). De bär ofta flätor.

Idun Baltzersen

 

Idun Baltzersen, född 1987 i Trondheim, Norge, bosatt och verksam i Stockholm, tog sin masterexamen 2014 vid Konstfack i Stockholm och tilldelades som en av två stipendiater ett ettårigt ateljéstipendium samt arbetsstipendium från Konstakademien ur Axel Hirschs donationsfond med följande motivering:

Idun Baltzersen arbetar med träsnitt i de riktigt stora formaten samt överför dem på textil. Även ”blocken” eller tryckförlagan ingår som enskilda verk i hennes särpräglade och synnerligen rika konstnärskap. Hon binder själv sina böcker med teckningar och grafik som bidrar till det bildpoetiska uttryckets komplexitet. Konstnärens uppfinningsrika användning och utveckling av den äldsta av grafiska tekniker i kombination med en stark vilja att utveckla innehåll och berättelser gör henne till en högst värdig mottagare av Konstakademiens stipendium inom Bernadotteprogrammet.

 

Bernadotteprogrammet instiftades av de kungliga akademierna år 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Den första stipendieutdelningen ägde rum fredagen den 29 april vid en särskild mottagning i Operans Guldfoajé i Stockholm.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inledde därmed en långsiktig samverkan med stipendiater utsedda av respektive akademi. Bernadotteprogrammet stöder mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden. Syftet är att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje stipendiat och projekt i någon form skall ha tillgång till minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer.

 

 

Dialog i teckning

Dialog i teckning

Idun Baltzersen& Peter Tillberg

drawing installation at Uppsala konstmusem

2017

Omtale UNT.se

 

Idun Baltzersens teckning och grafik verkar i det stora formatet. Unga kvinnor – hjältinnor och martyrer, i munkjackor och Converse-skor – ristas och tecknas
fram. I utställningen går denna motivvärld i dialog med Peter Tillbergs kolteckning Vampyrangrepp från Uppsala konstmuseums samlingar. I fläcken, den runda formen, har Tillberg låtit materialet och slumpen skapa motivet – i figuration formas rörelse och riktning. Detta blir utgångspunkt för ett teckningsmöte över generationerna, en scenografi i kol, grafik och tusch som organiskt får växa fram i rummet.

Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim och bor i Stockholm. Peter Tillberg var verksam som målare, tecknare, skulptör och scenograf 1946–2016. Utställningen Dialog i teckning är en del av Teckningsveckor i Uppsala.

 

20170527 134827s - Dialog i teckning s20170527 120627 - Dialog i teckning s20170527 120641 - Dialog i teckning

 

Nordiske Relasjoner

 

Nordiske Relasjoner

At bomudsfabriken kunsthall

2017

more info bomuldsfabriken.no

Velkommen til NORDISKE RELASJONER – gruppeutstilling med fem kunstnere; Idun Baltzersen (N), Konsta Ojala (FIN), Oskar Nilsson (S), Kathrine Ærtebjerg (DK) og Terje Nicolaisen (N). Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Bomuldsfabriken Kunsthall og Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen. Kuratorer er Arild H. Eriksen, leder av Nordisk Kunstnarsenter og Harald Solberg, leder av Bomuldsfabriken Kunsthall. Utstillingen er ikke kuratert i en spesiell retning, men kunstnerne er invitert til å jobbe videre med sitt kunstnerskap på en individuell og fri måte. Felles for kunstnerne, er at de alle har fått tilbud om opphold ved Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen.

 

 

Omtale i Fædrelandsvennen

Omtale i Agderposten

 

Formålet med utstillingen er å lage et nordisk møte mellom fem kunstnere som – i tillegg til at de fremstår med markante og selvstendige stemmer – bl.a. har det til felles at de jobber innenfor et figurativt ladet formspråk. Menneskefiguren spiller ofte en vesentlig rolle i deres arbeider, i et uttrykk mot det narrative, med symbolske betydninger og metaforer. De jobber hovedsakelig i den todimensjonale flaten og benytter seg av medier som tegning, maleri og grafikk.

 

Terje Nicolaisen (1964) har i sin omfattende praksis bl.a. utviklet en slags konseptuelle tegninger der han henter elementer til arbeidene både fra kunstverden og livet generelt. Nicolaisen benytter seg av medier som maleri, tegning, tekst, bøker, performance og musikk i en praksis preget av en visuell intensitet og mangesidighet.

 

Oskar Nilsson (1976) sin billedverden er preget av et konfronterende og røft uttrykk. Enten det er tegninger, collager eller akvareller, finner vi symbolladede bilder der særlig ulike varianter av en dødsmetaforikk går igjen. Bildene drives fram av en visuell intensitet som virvler rundt i en dystopisk underverden.

 

Konsta Ojala (1979) benytter seg av tegning, cut-outs, skulptur og installasjon i sin kunst. Ojala behandler kjente størrelser som Mikke Mus og Bart Simpson med en misantropisk tilnærming. Ojala trekker også veksler på trivialkulturen i sin alminnelighet, og overeksponerte klassikere som Mona Lisa og Bob Marley. Ojalas kunstneriske uttrykk kan virke skranglete og preget av drodlingens uansvarlighet, men ved nærmere ettersyn er det vel heller det motsatte vi ser.

 

Kathrine Ærtebjerg (1969) trekker veksler på det irrasjonelle og fantastiske i sin kunstneriske virksomhet. Abstrakte og figurative elementer – om det er flatearbeider eller skulpturer – blandes og møtes i kryptisk titulerte bilder. Det har blitt sagt om hennes visuelle univers at hun tar et formelt grep om virkeligheten og de forskjellige virkelighetsnivåene. Kunsten hennes kjennetegnes gjerne av drømmens ugjennomtrengelige logikk og en uttalt symbolisme.

 

Idun Baltzersen (1987) er den yngste av kunstnerne. Hennes foretrukne medium er tresnittet; og da så vel det trykte bildet som trykkplaten selv som selvstendig kunstnerisk verk. Motivene er ofte unge jenter som fremstår i noe som kan oppfattes som et skjørt psykisk rom. Hun produserer også omfattende serier med tegninger som hun samler i tykke bøker. Ideene og motivene har gjerne populærkulturelle referanser hentet fra internett. Uansett format og medium gir Baltzersen sine bilder en egen urolig poetisk touch konstituert av hennes særegne formspråk.

 

Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen er en norsk institusjon, finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å fremme det nordiske kunstfaglige samarbeidet. Senteret er åpent for billedkunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter og designere. Tverrfaglighet er et stikkord for virksomheten. Kunstnere som får tildelt opphold, mottar stipend og reisetilskudd.

 

Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen

 

Frieze

two works shown in group booth at Frieze art fair new york

with galleri magnus karlsson

 

20170504 113228s - Frieze

the contest, woodcut on fabric, collage, 2,75×3,75m, 2017

 

20170504 113657s - Frieze

The contest and Looking back, woodcut relief, 1,2×1,2m, 2017. Work by Bella Rune in the foreground

more info galleri magnus karlsson

 

market

Booth 21 at Market Art Fair on Stokholm

with Galleri Magnus Karlsson


Möt våren med konstveckan, Dagens Nyheter (sv)
Här är konstveckans fem största upplevelser, Dagens Nyheter (sv)

Market Art Fair
24–26.3 2017, Färgfabriken, Stockholm

We are pleased to present new works by Idun Baltzersen at this year’s edition of Market Art Fair. Idun Baltzersen is born 1987 in Trondheim, Norway. After completing her studies at Konstfack – University College of Arts, Crafts and Design in 2014 she now lives and works in Stockholm. She works with drawing and a wide range of different printing techniques, on paper, fabric and on wood. In our stand at Market Art Fair (#23) we will present a large-scale textile collage made from woodcuts as well as smaller detailed drypoint collages on paper and a painted woodcut relief.

I work figuratively, usually with techniques like woodcut, drypoint, linocut or drawing. The motifs are carved in large factory sized plywood boards i.e. woodblocks. When a woodblock is finished, I print it on sheeting, on the floor in my studio. After that I sew the prints together into collages, prints from the same woodblock recur, sometimes several times. I often combine the collages with the actual woodblocks when I exhibit, so that both the original relief and the representations are presented.

The size is important, I like to work monumentally – as large as possible. It is frustrating to make large woodcuts, I get a sore back and splinters in my fingers, I can’t see what I’m doing when the subject is so large, it becomes like a landscape of wood. But when the works are finished, I am always surprised. It is a great satisfaction witnessing how the works develop in dialogue with the technique.

I am captivated by young women, heroines, martyrs, how they live, lived and will live. In my work they are recognizable by their hooded jackets, Converse shoes and self-contained body language. They are their own protagonists, all lead characters in their own estranged bodies, and antagonists to each other, alone together. They occupy the scenes without thinking so much about ’how’ and ’why’, as if it has become the most natural thing in the world, their destiny and mission, doomed to endure the audience and themselves (turning their backs on everyone). They often have their hair braided.

– Idun Baltzersen, Stockholm, 2017

More information about Idun Baltzersen
www.idunbaltzersen.com

More information about Market Art Fair:
www.marketartfair.com

Address:
Färgfabriken
Lövholmsbrinken 1
117 43 Liljeholmen, Stockholm
www.fargfabriken.se

Opening hours:
Friday 24.3 12–7 pm
Saturday 25.3 12–6 pm
Sunday 26.3 12–6 pm

Tegnebiennalen:skissen

200 drawings on two walls at Galleri LNM

During the drawing biennale 2016 in Oslo

 

IMG 2501 - Tegnebiennalen:skissen IMG 2508 - Tegnebiennalen:skissen

Spotlight

 

 

Linocut on fabric shown in group exhibition Spotlight 2 at Galleri Magnus Karlsson, Stockholm

more information galleri magnus karlsson

2,5×3,5 m (?)

here it is in my studio

with support from NK Dale

DSC 0550 - Spotlight

Jag ser ett mörker

Jag ser ett mörker, Galleri Magnus Karlsson, Hellvi, 2016

 

We are pleased to present this summer’s exhibition at Hellvi Kännungs, Gotland. The rebuilt limestone barn located on northeastern Gotland functions as Galleri Magnus Karlsson’s project space during summertime and this year marks our sixth consecutive presence throughout the month of July. This year’s exhibition, I See a Darkness, presents works by artists Roger Andersson, Idun Baltzersen, Sara-Vide Ericson and Klara Kristalova.

The exhibition borrows its title from the song I See a Darkness by the American musician and songwriter Will Oldham, performed together with Johnny Cash in one of his last recordings. It is one of the most poignant moment in rock history where they sing about friendship, love and a zest for life, with death and impermanence as a constant companion.

This is hardly a unique theme, but rather something that has been central in human cultural expressions throughout our history. Especially in a secular society where the end becomes even more definite. Parallel with the thoughts of our own mortality, is the fear of the end of the civilization. Terror, wars, refugee crisis, irresponsible world leaders and the climate change create a dark cloud over our existence.

Navigation through darkness can be especially difficult in life’s various transitional phases. The artists of the exhibition have all processed the transition between childhood and adult life in various ways in their work. Among other things reflecting on vulnerability and exclusion and focusing on the contrasts of life – dream and wakefulness, reality and fiction, life and death. In a figurative tradition, but with different expressions they all show a deep interest in their material and method. Traditional techniques such as ceramics, printmaking, watercolor and painting, are given a contemporary language by pushing the limits of its possibilities

The subjects in the exhibition’s works carry a pain, but also holds a strength and purposefulness. What do they see in the dark? Which worlds or dreams can offer them peace or refuge? There is also a trigger and increased vitality when on the ledge facing an impending darkness, in the tension between security and disaster. The original meaning of the word Apocalypse is unveiling or disclosure, and the basic principle is that there is a better option beyond the darkness. Behind the curtain, beyond the grave or beyond the teenage angst. In a state of vulnerability and disorientation, examination of darkness is what can carry us forward. A vision in the dark.

 

cityontheedge - Jag ser ett mörker IB1607 - Jag ser ett mörker

 

recension i GT

Getfotsfonden

Idun Baltzersen, getfotsfondens stipendiat

Grafiska Sällskapet, 2016